Faglig Målsetting

Faglig Målsetting

 

 

Pedagogisk plattform

 

 

Opplegget ved leirskolen har til hensikt å skape undring hos elevene, og de skal lære ved å gjøre, og ved å bruke sansene; se, lukte føle, lytte og smake. Opplæringen foregår hovedsakelig ute, og oppholdet på leirskolen skal åpne noen dører som gir mulighet for senere dypdykk. Oppholdet skal pirre elevenes nysgjerrighet og utforskertrang, og vi legger vekt på at de er aktive og får mange opplevelser. Vi bygger opplæringen på den tro at dersom vi får ungdom til å bli glad i naturen så skapes også et større engasjement for å ta vare på den.

 

Vi ønsker at elevene skal kunne skape sine egne indre bilder av hvordan lokalsamfunnet Sula har utviklet seg gjennom generasjoner. Det legges derfor opp til korte sekvenser der elevene får høre lokale historier av folk som bor på Sula. Den tause kunnskapen som mange lokalsamfunn besitter formidles til elevene gjennom den muntlige fortellertradisjon.

 

Faglig konsentrerer vi oss om områder med særlig tilknytning til Sula – ytterst i vest der hav og himmel møtes. Klasserommet er båten, fjæra, kajakken, berg og knauser, lune viker og stormfulle høyder. Naturfaglige emner preger mesteparten av leirskoleoppholdet, men vi vil også komme innom emner fra samfunnsfag og kroppsøving, mat og helse, kunst og håndverk. Vi etterstreber å få fram helhet og sammenheng, og de tradisjonelle faggrensene er ikke så lett synlige på Frøya Havleirskole.

 

 

 

 

Fra den generelle delen av Kunnskapsløftet

 

Det meningssøkende menneske

 

  • (…) skal vise kunnskap som skapende og omformende kraft, både til personlig utvikling og humane samkvemsformer.

 

 

Det skapende menneske

 

  • (… ) føre dem inn i grenseland der de kan lære nytt ved å åpne sinn og prøve evner. Eleven må utvikle gleden ved det vakre både i møte med kunstneriske uttrykk og ved å utforske og utfolde egne skapende krefter.
  • (… ) evnen til undring og å stille nye spørsmål.
  • Utdanningen skal ikke bare overføre lærdom – den skal også gi elevene kompetanse til å skaffe seg og vinne ny kunnskap.
  • Opplæringen må trene blikket og øve sansen for de opplevelsesmessige sidene ved alle fag.

 

 

Det arbeidende menneske

 

  • Opplæringen må knyttes til egne iakttakelser og opplevelser. Læring og opplevelse må sveises sammen.
  • Opplæringen må tilpasses slik at barn og unge får smaken på den oppdagerglede som kan finnes både i nye ferdigheter, praktisk arbeid, forskning eller kunst.

 

 

Det miljøbevisste menneske

 

  • Opplæringen må fremme glede over fysisk aktivitet og naturens storhet, over å leve i et vakkert land, over landskapets linjer og årstidenes veksling.
  • Opplæringen må gi bred kunnskap om sammenhengene i naturen og om samspillet mellom menneske og natur.

 

 

© Frøya Havleirskole 2017