Naturfag

FORMÅL MED FAGET:

 

Målet er at skolefaget naturfag både teoretisk og praktisk framstår som et helhetlig fag.

 

- Samtidig skal naturfag bidra til at barn og unge utvikler kunnskaper og holdninger som gir dem et gjennomtenkt syn på samspillet mellom natur, individ, teknologi, samfunn og forskning.

 

- Kunnskap om, forståelse av, og opplevelser i naturen kan fremme viljen til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling

 

- Varierte læringsmiljøer som feltarbeid i naturen, ekskursjoner etc vil berike opplæringen i naturfag og gi rom for undring, nysgjerrighet og fascinasjon

VÆRMÅLINGER

 

Kompetansemål:

Foreta relevante værmålinger og presentere resultatene.

 

Dette skjer på leirskolen:

 

Forarbeid inne:

Innføring i fire vindstyrker. Varsling av kraftig vind i tidligere tider

 

Ute:

Ser på målestasjonen. Egne målinger av vindstyrke

VIRVELDYR

 

Kompetansemål:

 

Beskrive kjennetegn ved virveldyr, og forklare funksjonen til de viktigste organene.

 

Dette skjer på leirskolen:

- Fiske fra båt.

- Sløye fisk og bli kjent med fiskens anatomi, med særlig vekt på ytre kjennetegn og innvoller.

- Fisket vil følge årstidsvariasjonene der vi i tillegg til å fiske etter de ordinære fiskeslagene også fisker krabbe på høsten.

- Får innsikt i fisketeknikker, fiskeredskap og egnede fiskeplasser.

- Fisken blir senere til middagsmat

ENERGI

 

Kompetansemål:

Gjøre greie for hvordan man

gjennom tidene har brukt overføring av bevegelse til å utnytte energi i vind og vann.

 

Dette skjer på leirskolen:

 

- Undervisning ved seilbåtene i båtnaustet.

- Forklare ved å vise på et oppslått seil hvordan vindkreftene blir overført.

- Prøve dette i praksis ved å seile en jolle. (Frivillig.)

PLANTE,-SOPP- OG DYREARTER

 

Kompetansemål:

 

Beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp- og dyrearter og fortelle hvordan disser er ordnet systematisk

 

Dette skjer på leirskolen:

 

Vandring i fjæra

- Samler planter, skjell, snegler og andre bløtdyr, småfisk.

- Fangsten klassifiseres

- Koking av skjell for smaksprøver

FORSKERSPIREN

 

Kompetansemål:

Lage en plan for å formulere en selvformulert hypotese, gjennomføre undersøkelser, og samtale om resultatet.

 

Dette skjer på leirskolen:

 

Tema for forskerspiren:

- Flyteavfall på Sula

- Samle inn og kategorisere avfall fra strandsonen.

- Flyteavfallet leveres etterpå til godkjent avfallsbehandling.

© Frøya Havleirskole 2017