Samfunnsfag

FORMÅL

 

 

 

Arbeid i faget skal stimulere til å drøfte sammenhenger mellom produksjon og forbruk, og vurdere konsekvenser som ressursbruk og livsutfoldelse har på miljøet og bærekraftig utvikling.

HISTORIE

 

 

 

Kompetansemål:

Skape fortellinger om mennesker i fortiden og bruke de til å vise hvordan mennesker tenker og handler ut fra samfunnet de lever i.

 

Dette skjer på leirskolen:

Sulas eldre historie, i ord og bilder.

Folk fra lokalsamfunnet forteller om livet på Sula 1-2 generasjoner tilbake. Vi starter inne og fortsetter under en vandring på Sula.

SAMMENHENGER I NATUREN

 

 

 

Kompetansemål:

Registrere og ordne spor etter istiden, og forklare hva istiden hadde å si for danning av landskap

Forklare sammenhenger mellom naturressurser, næringer, bosetning og levevis.

 

Dette skjer på leirskolen:

Undervisningen foregår ute.

Elevene får se skuringsstriper. Strandflatas utforming fra fyret hvor elevene kan se hele landskapet.

Ser hvorfor bebyggelsen ligger der den gjør. Ser på dette under en vandring på Sula, Vassøya, Strangøya og Føllingen.

 

SAMFUNNSFAG

© Frøya Havleirskole 2017